fbpx

Integritetspolicy

Datasekretess är mycket viktigt för Base Cooking och vi vill vara öppna och transparenta med vår hantering av dina personuppgifter.Vi har därför en policy som fastställer hur dina personuppgifter ska bearbetas och skyddas.Vad är en personuppgift?
Personuppgifter är en upplysning som handlar om dig och identifierar dig personligen. Det kan t ex handla om namn, e-postadress, telefonnummer, bild, ljudupptagning, personnummer eller organisationsnummer till bolag.Vem är registeransvarig för dina personuppgifter?
Det svenska företaget, Base Cooking Scandinavia AB är registeransvarig för de personuppgifter som du skickar till oss och ansvarar för dina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddsbestämmelser.Personuppgiftsansvarig
Base Cooking Scandinavia AB (Big Green Egg Shop) är personuppgiftsansvarig.
Base Cooking Scandinavia AB – orgnr: 556193-2897
Berga allé 1,
254 52 Helsingborg

E-postadress: kundservice@biggreeneggshop.se

Hur får du tillgång till dina uppgifter?

Skicka en skriftlig undertecknad begäran av registerutdrag eller rättelse av personuppgifter genom att ange följande uppgifter:

– För- och efternamn
– Personnummer
– E-postadress
– Mobilnummer
– Ange tilltänkt syfte och uppgifter du vill ha utdrag på

Begäran postas till:
Big Green Egg Shop – Base Cooking Scandinavia AB
Att: GDPR Kundservice
Berga allé 1,
254 52 Helsingborg

Uppgifterna kommer att skickas i första hand till din folkbokföringsadress. Vi kontaktar dig när vi har skickat din begäran.

Var lagrar vi dina uppgifter?
De uppgifter som vi samlar in från dig lagras inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EEA), men kan även överföras och bearbetas i ett land utanför EEA. All sådan överföring av dina personuppgifter sker i enlighet med gällande lagstiftning.

Vid överföringar utanför EES tillämpar Base Cooking Scandinavia AB avtalsklausuler av standardtyp och integritetsskydd som skydd i länder utan beslut av adekvat skyddsnivå från Europeiska kommissionen.

Vem har tillgång till dina uppgifter?
Dina uppgifter kan delas inom Base Cooking Scandinavia AB. Det lokala Base Cooking Scandinavia AB företaget fungerar endast som registerförare och behandlar personuppgifterna för det svenska bolagets räkning.

Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina data för marknadsföringsändamål till tredje part utanför Base Cooking Scandinavia AB. Uppgifter som vidarebefordras till tredje part används endast för att vi ska tillhandahålla våra tjänster till dig. Du hittar de olika kategorierna av tredje part under varje enskild process nedan.

På vilken rättslig grund behandlas uppgifterna?
Varje gång vi behandlar personuppgifter som vi samlar in från dig informerar vi dig om huruvida tillhandahållandet av personuppgifter är lagstadgat eller obligatoriskt för att ingå ett avtal och huruvida det är obligatoriskt att tillhandahålla personuppgifterna och eventuella konsekvenser om du väljer att göra det.

Vilka är dina rättigheter?
Rätt till tillgång:
Du har rätt att när som helst begära information om de personuppgifter vi har om dig. Du kan kontakta oss på e-postadressen kundservice@biggreeneggshop.se som skickar dig dina personuppgifter via post på den adressen som du är folkbokförd på.

Rätt till dataportabilitet:
Varje gång som Base Cooking Scandinavia AB behandlar dina personuppgifter på ett automatiserat sätt efter ditt medgivande eller enligt ett avtal har du rätt att få en kopia på dina data i ett strukturerat, vanligt och maskinläsningsbart format överförd till dig eller en annan part. Det innefattar endast de personuppgifter du har delgett oss.

Rätt till rättelse: 
Du har rätt att begära rättelse av dina personuppgifter om de är felaktiga, inbegripet rätten att komplettera ofullständiga personuppgifter.

Om du har ett konto hos Base Cooking Scandinavia AB och vill redigera dina personuppgifter kring ditt medlemskap kan du kontakta kundservice på e-postadressen kundservice@biggreeneggshop.se.

Rätt till radering:
Du har rätt att när som helst radera alla personuppgifter som behandlas av Base Cooking Scandinavia AB med undantag av följande situationer

– Du har ett pågående ärende med kundservice
– Du har en pågående order som ännu inte har skickats eller delvis har skickats
– Du har en obetald skuld hos Base Cooking Scandinavia AB, oberoende av betalningsmetod
– Du misstänks för att ha eller har missbrukat våra tjänster under de senaste fyra åren
– Din skuld har sålts vidare till tredje part under de senaste tre åren eller ett år för avlidna kunder
– Om du har gjort ett köp sparar vi dina personuppgifter i anslutning till transaktionen i bokföringssyfte

Din rätt att neka till behandling av personuppgifter på grund av ett legitimt intresse: 
Du har rätt att neka till behandling av dina personuppgifter som baseras på Base Cooking Scandinavia AB legitima intresse. Base Cooking Scandinavia AB fortsätter inte att behandla personuppgifterna såvida vi inte kan visa på ett legitimt skäl till processen som går före dina intressen och rättigheter eller på grund av rättsliga anspråk.

Din rätt att neka till direktmarknadsföring:
Du har rätt att neka till direktmarknadsföring, inklusive profilanalyser som görs i direktmarknadsföringssyfte.

Du kan välja bort direktmarknadsföring på följande sätt:

– Följ instruktionerna i varje marknadsföringsutskick
Du kan även mejla till oss på kundservice@biggreeneggshop.se.

Rätt till begränsning:
Du har rätt att kräva att Base Cooking Scandinavia AB begränsar hanteringen av dina personuppgifter under följande omständigheter:

– Om du motsätter dig behandling av dina personuppgifter med utgångspunkt i Base Cooking Scandinavia AB legitima intresse, ska Base Cooking Scandinavia AB  begränsa alla hantering av uppgifterna under pågående utredning av legitimt intresse.
– Om du har hävdat att dina personuppgifter är felaktiga måste Base Cooking Scandinavia AB begränsa all hantering av dessa uppgifter under pågående utredning av huruvida personuppgifterna är korrekta.
– Om behandlingen av personuppgifterna strider mot lagen kan du motsätta dig att personuppgifterna raderas och istället begära begränsning av användningen av dina personuppgifter
– Om Base Cooking Scandinavia AB inte längre behöver personuppgifterna men det krävs för att du ska kunna försvara dig mot rättsliga anspråk.

Personuppgiftsombud:
Vi har utsett ett personuppgiftsombud för att se till att vi kontinuerligt hanterar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagenligt sätt. Du kan maila oss på  e-postadress kundservice@biggreeneggshop.se och ange ”GDPR” i ämnes raden.

Hur kan du utöva dina rättigheter?
Vi tar dataskydd på stort allvar och hjälper dig med dina förfrågningar genom vår Kundservice. Du når dom på kundservice@biggreeneggshop.se

Rätt att framföra klagan hos en tillsynsmyndighet:
Om du anser att Base Cooking Scandinavia AB behandlar dina personuppgifter på ett oriktigt sätt kan du kontakta oss. Du har också rätt att lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet.

Uppdateringar av vår integritetspolicy:
Vi kan behöva uppdatera vår integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicy finns alltid tillgänglig på vår webbplats. Vi meddelar dig om eventuella väsentliga förändringar av vår integritetspolicy, exempelvis syftet med användningen av dina personuppgifter, ombudets identitet eller dina rättigheter.